Đặt phòng

Để đặt phòng vui lòng liên hệ – To make a reservation please contact:
Grand HaLong Hotel:
Phone Number: (+84) 0203.3844041
Email: grandhalong@vnn.vn

CongDoan HaLong Hotel:
Phone Number: (+84) 0203.3846780
Email: kscongdoanhl@vnn.vn